AKTUALIZOVANÉ PRÍLOHY vo výzvach IROP

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu.

Ide o nasledujúce dokumenty: 

Výzva: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1, príloha „Finančná analýza“ Tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov:

  • Výzvy: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-001, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-002, aktualizácia č.1 príloha Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 
  • Úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                                                        

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte. 

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

Dôležitá informácia súvisiaca s dlhými lehotami vyhodnocovania žiadostí zo strany PPA: „Prijímateľ NFP, ktorý má uzatvorenú zmluvu o NFP s PPA a z dôvodu, že dodávateľ zmluvného vzťahu v rámci verejného obstarávania, resp. obstarávania, ktoré je súčasťou podanej Žiadosti o NFP , odstúpi od zmluvy dohodou, resp. iným spôsobom, ktorý je potvrdený oboma zmluvnými stranami, písomne požiada PPA o možnosť vykonania nového verejného obstarávania, resp. obstarávania“.

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-prijmateom-nfp-cez-iniciatvu-leader-opakovanie-vo-o-po-podpise-zmluvy-o-nfp-s-ppa/10998?fbclid=IwAR0noL0JpEIyK8w4wgTyirct2yjKCrxysIWiXi5mml7NOW7K6NEbbfTW-Ks

Život na vidieku – výtvarná súťaž 2020

Milí súťažiaci, mladí umelci, ktorí ste sa zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Sekčov – Topľa „ŽIVOT NA VIDIEKU“, v prvom rade sa Vám všetkým chceme poďakovať. Za to, že ste nám poslali svoje krásne výtvarné práce, za to, že sme sa mohli prostredníctvom nich prechádzať po miestach, kde žijete, kde sa staráte o svoje zvieratká, kde sa zaiste dobre cítite.

VŠETKY VÝTVARNÉ PRÁCE NÁJDETE V GALÉRII:

OZNAM: Home office

Na základe aktuálne platných opatrení (od 8.2.2021) majú zamestnanci kancelárie MAS Sekčov – Topľa nariadenú prácu formou home office. V prípade potreby doručiť Vašu Žiadosť o príspevok do kancelárie MAS osobne, prosím, dohodnite si vopred termín a čas odovzdania na t.č.:
Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286
Mgr. Zuzana Adamčáková, 0940 621 399

Zároveň, v prípade akýchkoľvek ďalších Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.Opatrenie 6.1 v stratégii MAS Sekčov – Topľa

Dobrý deň vážení členovia MAS Sekčov – Topľa,

v procese prípravy plánovanej výzvy pre „Opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, zisťuje kancelária MAS Sekčov – Topľa záujem potencionálnych žiadateľov o podporu v rámci daného opatrenia. V stratégii CLLD miestnej akčnej skupiny je na opatrenie 6.1 alokovaných 50 000€. Znamená to, že môže byť podporený 1 žiadateľ. Nakoľko je predmetné opatrenie 6.1 náročné na oprávnenosť žiadateľa a oprávnenosť aktivít, prosíme potencionálnych žiadateľov, aby nás v prípade záujmu o predloženie ŽoNFP kontaktovali, prípadne prišli svoje projektové zámery konzultovať do kancelárie MAS Sekčov-Topľa v termíne najneskôr do 8.1.2021. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0940 621 399.
V prípade, že do uvedeného termínu nikto neprejaví záujem, výzva na opatrenie 6.1 v roku 2021 vyhlásená nebude a alokovaná suma bude môcť byť v rámci strednodobého hodnotenia presunutá do iného opatrenia v rámci PRV.

INFORMÁCIE PRE podnikateľské subjekty

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlásila dňa 11.11.2020 výzvu určenú pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem realizovať svoj projektový zámer na území MAS. Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete na webovej stránke: www.massekcovtopla.sk a základné informácie na informačnom letáku. V prípade Vášho záujmu a potreby zodpovedania Vašich otázok, kontaktuje kanceláriu MAS (0940 621 399, kancelaria@massekcovtopla.sk).

Aktuálne vyhlásené výzvy v rámci IROP pre obce a podnikateľské subjekty

IROP-CLLD-AJA7-512-001 Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, Uzávierky: 11.01.2021 – 11.03.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca.

IROP-CLLD-AJA7-512-002 Aktivita: D1 Učebne základných škôl, Uzávierky: 29.01.2020 – 29.03.2020 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 29. dňu príslušného mesiaca

IROP-CLLD-AJA7-511-003 Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií, Uzávierky: 10.02.2021 – 10.05.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca

Výtvarná súťaž: ŽIVOT NA VIDIEKU

Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa, ktorá vyhlásila začiatkom septembra 2020 výtvarnú súťaž pre deti i dospelých „ŽIVOT NA VIDIEKU“ posúva uzávierku na zaslanie výtvarných prác na 21.12.2020. Dôvodom je najmä aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou Covid19 a opatreniami na školách. Veríme, že sa Vám podarí výtvarné práce vytvoriť či dokončiť a zašlete nám ich do súťaže.

Dotazník európskej siete ELARD

Vážená miestna akčná skupina,

Týmto by som vás chcel v mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD.
Deadline na vyplnenie dotazníka je 30. jún 2020.
Link na dotazník je tu: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_sk.html.

Ďakujem za pomoc a prajem vám pekný deň.

Ing. Martin Jurikovič
Kancelária NS MAS SR

Súťaž o najkrajšiu fotografiu MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila pre MAS súťaž o najkrajšiu fotografiu v kategóriách: 1. Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „naj“, 6. Život v našej MAS, 7. Naše kroje. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do tejto súťaže, zašlite nám Vašu fotografiu na: kancelaria@massekcovtopla.sk do 5.6.2020

Aktualizácia výziev: MAS_107/7.4/1 a MAS_107/7.5/1

MAS SEKČOV – TOPĽA dňa 9.12.2019 aktualizovala výzvy 7.4 a 7.5. Aktualizácia oboch výziev sa týka zmeny uzávierky na predkladanie ŽoNFP a zmeny podmienok predkladania ŽoNFP (t.j. niektorých príloh). Aktualizované výzvy nájdete na nižšie uvedených linkách:

Oznámenie o ukončení výziev

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-511-003 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-001 zameraná na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-002

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-002 zameraná na aktivitu D1 Učebne základných škôl, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.