MAS_107/4.1/2, uzávierka: 31.12.2021

MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 7.9.2021 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/4.1/2. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 31.12.2021