MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje dňa 20.12.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.4/1