UZAVRETÁ: MAS_107/6.4/1 – aktualizácia č.1 (uzávierka: 18.5.2020)

MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 3.3.2020 zverejňuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.4/1. Aktualizácia predmetnej výzvy sa týka termínu uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 18.5.2020