MAS_107/6.4/2, uzávierka: 31.1.2022

MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.4/2. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 31.1.2022