MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje dňa 31.3.2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/1078.3/1 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.