Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa dňa 11.11.2020 vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-AJA7-512-001

Prílohy k ŽoPr

Zmluva o príspevok IROP-CLLD-AJA7-512-001