MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 26.5.2021 zverejňuje aktualizáciu Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.1/1. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 23.8.2021.

Touto aktualizáciou č.1 MAS Sekčov – Topľa  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

Dôvodom je nesúlad v termíne vyhlásenia výzvy v systéme ITMS2014 (t.j. 31.3.2021 a 31.5.2021), ktorá bola reálne vyhlásená 31.5.2021 (t.j. nejde o skrátenie trvania výzvy, ale o zosúladenie termínov uvedených vo výzve).
Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum vyhlásenia výzvy: 31.5.2021. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 25.6.2021.