MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 15.05.2020 zverejňuje aktualizáciu č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.4/1. Aktualizácia predmetnej výzvy sa týka termínu uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 16.06.2020