MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 24.9.2020 zverejňuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/4.1/1.

Aktualizácia predmetnej výzvy sa týka termínu uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 28.10.2020