Názov projektu:

Financovanie prevádzkových nákladov MAS SEKČOV-TOPĽA 

Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:              5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Kód výzvy:                          IROP-PO5-SC511-2017-23

Kód žiadosti o NFP:            NFP302050Q748

Trvanie projektu:                 jún 2018 – október 2019, t.j.  17 mesiacov

Typ aktivity:                        302050011A077-Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (LDR)

Hl. aktivita projektu:            302Q74800001-Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégie CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu:     146 555,00 €

Požadovaná výška NFP:                            139 227,25 €

ZMLUVA: https://www.crz.gov.sk/3963346/