MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje dňa 31.3.2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č.MAS_107/4.1/1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov:

Uzávierka: 1.10.2020