Oznámenie o ukončení výziev

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-511-003 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-001 zameraná na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-002

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-002 zameraná na aktivitu D1 Učebne základných škôl, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

AKTUALIZOVANÉ PRÍLOHY vo výzvach IROP

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu.

Ide o nasledujúce dokumenty: 

Výzva: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1, príloha „Finančná analýza“ Tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov:

  • Výzvy: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-001, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-002, aktualizácia č.1 príloha Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 
  • Úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                                                        

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte.