AKTUALIZOVANÉ PRÍLOHY vo výzvach IROP

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu.

Ide o nasledujúce dokumenty: 

Výzva: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1, príloha „Finančná analýza“ Tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov:

  • Výzvy: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-001, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-002, aktualizácia č.1 príloha Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 
  • Úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                                                        

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte. 

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

Dôležitá informácia súvisiaca s dlhými lehotami vyhodnocovania žiadostí zo strany PPA: „Prijímateľ NFP, ktorý má uzatvorenú zmluvu o NFP s PPA a z dôvodu, že dodávateľ zmluvného vzťahu v rámci verejného obstarávania, resp. obstarávania, ktoré je súčasťou podanej Žiadosti o NFP , odstúpi od zmluvy dohodou, resp. iným spôsobom, ktorý je potvrdený oboma zmluvnými stranami, písomne požiada PPA o možnosť vykonania nového verejného obstarávania, resp. obstarávania“.

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-prijmateom-nfp-cez-iniciatvu-leader-opakovanie-vo-o-po-podpise-zmluvy-o-nfp-s-ppa/10998?fbclid=IwAR0noL0JpEIyK8w4wgTyirct2yjKCrxysIWiXi5mml7NOW7K6NEbbfTW-Ks