ZMLUVA o NFP: https://www.crp.gov.sk/animacne-naklady-mas-sekcov-topla/

Operačný program:             309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Prioritná os:                        309019 – 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Konkrétny cieľ:                   309194001 – 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Kód projektu:                      309190R127

Kód žiadosti o NFP:            NFP309190R127

Trvanie projektu:                 apríl 2018 – december 2023, t.j.  69 mesiacov

Hl. aktivity projektu:            309R12700001 – Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním

Celkové oprávnené výdavky projektu:     56 719,92 €

Maximálna výška NFP:                              56 719,92 €