Miestna Akčná Skupina (skratka MAS) Sekčov-Topľa je mimovládne, nepolitické a nezávislé občianske zduženie so sídlom v obci Raslavice, ktoré bolo založené 14.05.2015.  MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.
MAS má spracovanú stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader, ktorú následne realizuje. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.