UZAVRETÁ: AKTUALIZÁCIA VÝZVY: MAS_107/4.1/1 (uzávierka: 28.10.2020)

MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 24.9.2020 zverejňuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/4.1/1. Aktualizácia predmetnej výzvy sa týka termínu uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 28.10.2020