UZAVRETÁ: MAS_107/6.1/1 – aktualizácia č.1 (uzávierka: 23.8.2021) – ukončená

MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 26.5.2021 zverejňuje aktualizáciu Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.1/1. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 23.8.2021. Touto aktualizáciou č.1 MAS Sekčov – Topľa  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu … Čítať ďalej UZAVRETÁ: MAS_107/6.1/1 – aktualizácia č.1 (uzávierka: 23.8.2021) – ukončená