MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.4/2.

Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 31.1.2022