Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa dňa 11.11.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-AJA7-511-003, dňom 23.02.2021 vydáva aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa: 24.2.2021

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien

Prílohy k ŽoPr

AKTUALIZOVANÁ PRÍLOHA č.05 K ŽoPr

AKTUALIZOVANÁ PRÍLOHA č.06 K ŽoPr

Príloha 02 ŽoPr Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku