MAS SEKČOV -TOPĽA vyhlasuje dňa 11.4.2022 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/7.4/4