UZAVRETÁ: MAS_107/7.2/3

MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 15.03.2021 zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/7.2/3. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 30.4.2021