Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa dňa 13.11.2020 vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-AJA7-512-002, dňom 15.02.2021 vydáva aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa: 16.2.2021

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien

Prílohy k ŽoPr

AKTUALIZOVANÁ PRÍLOHA č.07 ŽoPr: