AKTUALIZOVANÉ PRÍLOHY vo výzvach IROP

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu.

Ide o nasledujúce dokumenty: 

Výzva: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1, príloha „Finančná analýza“ Tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov:

  • Výzvy: IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-001, aktualizácia č.1 / IROP-CLLD-AJA7-512-002, aktualizácia č.1 príloha Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 
  • Úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                                                        

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte. 

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

Dôležitá informácia súvisiaca s dlhými lehotami vyhodnocovania žiadostí zo strany PPA: „Prijímateľ NFP, ktorý má uzatvorenú zmluvu o NFP s PPA a z dôvodu, že dodávateľ zmluvného vzťahu v rámci verejného obstarávania, resp. obstarávania, ktoré je súčasťou podanej Žiadosti o NFP , odstúpi od zmluvy dohodou, resp. iným spôsobom, ktorý je potvrdený oboma zmluvnými stranami, písomne požiada PPA o možnosť vykonania nového verejného obstarávania, resp. obstarávania“.

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-prijmateom-nfp-cez-iniciatvu-leader-opakovanie-vo-o-po-podpise-zmluvy-o-nfp-s-ppa/10998?fbclid=IwAR0noL0JpEIyK8w4wgTyirct2yjKCrxysIWiXi5mml7NOW7K6NEbbfTW-Ks

Život na vidieku – výtvarná súťaž 2020

Milí súťažiaci, mladí umelci, ktorí ste sa zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Sekčov – Topľa „ŽIVOT NA VIDIEKU“, v prvom rade sa Vám všetkým chceme poďakovať. Za to, že ste nám poslali svoje krásne výtvarné práce, za to, že sme sa mohli prostredníctvom nich prechádzať po miestach, kde žijete, kde sa staráte o svoje zvieratká, kde sa zaiste dobre cítite.

VŠETKY VÝTVARNÉ PRÁCE NÁJDETE V GALÉRII: