MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

SEKČOV TOPĽA

Partnerstvo pre rozvoj

územia.

O nás

Územie MAS Sekčov – Topľa sa rozprestiera v povodí riek Sekčov a Topľa a je geografcky tvorené katastrami 27 obcí južnej časti okresu Bardejov. Je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja (PSK), časti, ktorá je ako prirodzený región známa pod názvom Horný Šariš. Okrem obcí MAS združuje ďalších 29 členov zo súkromného sektora (podnikateľov) a občianskeho sektora (aktívni občania, občianske združenia). Znakmi, ktoré spájajú celé územie sú: snaha o zachovávanie kultúrnych tradícií, krásne čisté a zachované prírodné dedičstvo, množstvo zachovaných kultúrnych pamiatok, snaha o rozvoj cestovného ruchu, vyváženého poľnohospodárstva, odvetví ľahkého spracovateľského priemyslu a hlavne služieb.

 

právna forma: občianske združenie
dátum založenia: 14.5.2015
počet členov združenia: 56
počet obcí: 27
počet obyvateľov:

 

16 146
(k 31.12.2014)
rozloha: 262,83 km2
hustota obyvateľov: 61,34 obyv./km2
miera nezamestnanosti: 19,6 %

Čo je MAS

Miestna Akčná Skupina (skratka MAS) Sekčov-Topľa je mimovládne, nepolitické a nezávislé občianske zduženie so sídlom v obci Raslavice, ktoré bolo založené 14.05.2015.  MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.
MAS má spracovanú stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader, ktorú následne realizuje Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

AKTUALITY

Harmonogram výziev pre rok 2019

Aktualizáciu výzvy č. MAS_107/7.2/2

MAS SEKČOV – TOPĽA zverejnila v ITMS2014 i na svojej webovej stránke aktualizáciu výzvy č. MAS_107/7.2/2.

Aktualizáciou výzvy sa mení dátum uzávierky na podávanie ŽoNFP na: 11.10.2019.

Ostatné náležitosti výzvy i formuláre ostávajú nezmenené.

Pozvánka Vás na informačno – pracovné stretnutie

Informačno – pracovné stretnutie pre súkromný sektor

Projektový list SS

Projektový list k implementácii Stratégie MAS Sekčov – Topľa 2018 – 2019

VÝZVY

Aktuálne výzvy

Výzva MAS_107/7.4/1

—Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:

309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:    MAS_107/7.4/1

Podopatrenie: 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia:  26.08.2019

Dátum uzavretia:     07.01.2020

Kompletná dokumentácia k výzve

————————————————————————————————————————–

Výzva MAS_107/7.5/1

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

Vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

Zameranie výzvy:

309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy:    MAS_107/7.5/1

 

Podopatrenie: 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

 

Dátum vyhlásenia:  30.08.2019

Dátum uzavretia:     10.01.2020

 

  Kompletná dokumentácia k výzve

 

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Viac

Archív výziev

Harmonogram výziev

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

ZMLUVY 2018

ZMLUVY 2019

FAKTÚRY 2018

FAKTÚRY 2019

OBJEDNÁVKY 2018

OBJEDNÁVKY 2019

Stratégia CLLD

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančná alokácia na jednotlivé opatrenia

Popis opatrení Stratégie CLLD – SEKČOV TOPĽA

Dokumenty

Územie

Obce územia: Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Hervartov, Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Lukavica, Nižná Voľa, Oľšavce, Osikov, Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov, Vyšná Voľa.

Na území žije cca 18 400 obyvateľov, sčasti je zastúpený aj rómskym etnikom.

 

Ciele MAS Sekčov – Topľa:

– tvoriť miestne partnerstvo a miestnu akčnú skupinu (MAS),
– podieľať sa na zostavovaní stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou,
– aktívne sa podieľať na realizácii stratégie,
– zabezpečiť realizáciu stratégie rozvoja, jej implementáciu, monitoring a hodnotenie výsledkov a dopadov,
– podieľať sa na tvorbe a realizácii programov a projektov, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj,
– rozvíjať miestnu demokraciu, občiansku spoločnosť, zapájať obyvateľov do občianskeho života a účasti na rozhodovaní,
– rozvíjať a realizovať vzdelávacie, kultúrne, športové aktivity prostredníctvom stratégií, programov a projektov,
– ochraňovať prírodné zdroje a životné prostredie, národopisné, historické a duchovné hodnoty, kultúrne a technické pamiatky, prostredníctvom realizovania stratégií, programov a projektov,
– podporovať ekologické myslenie a správanie sa a environmentálnu výchovu,
– zviditeľňovať a propagovať územie,
– realizovať publikačnú a edičnú činnosť,
– podporovať malé a stredné podnikanie,
– podieľať sa na rozvoji technickej infraštruktúry a cestovného ruchu,
– podieľať sa na rozvoji zamestnanosti a sociálnej inklúzie,
– podporovať rozvíjanie a budovanie služieb pre obyvateľov,
– napomáhať vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju vidieckeho prostredia,
– získavať a napomáhať získavaniu prostriedkov pre rozvoj územia.
Prístup LEADER A CLLD:
Združenie sa pri svojej činnosti riadi princípmi prístupu LEADER a CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou, ako je inovatívnosť, viacsektorovosť, prístup zdola nahor, sieťovanie a miestna spolupráca a pod.

Vízia územia podľa Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD:
MAS Sekčov – Topľa vytvorí podmienky pre miestny ekonomický rozvoj územia využívajúc existujúci potenciál na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a tvorbu pracovných miest s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Strategický cieľ:
MAS Sekčov – Topľa zabezpečí do roku 2023 pre svojich obyvateľov zlepšenie kvality života prostredníctvom dobudovania komplexnej infraštruktúry, ochranu životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta a bude využívať prírodné danosti pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.

Folklórne festivaly

Šarišské slávnosti piesní a tancov je folklórny festival zameraný na hudbu, spev, tanec, zvykoslovie a prezentáciu tradičných remesiel, ktorý sa každoročne koná v posledný júnový víkend v obci Raslavice.

Každoročne, na prelome mesiacov apríl a máj sa v obci Raslavice, v divadelnej sále Domu kultúry koná Krajská prehliadka detského folklóru. Toto folklórne podujatie organizuje Hornošarišské osvetové stredisko už od roku 1993. Odbornej porote sa každoročne predstaví približne 400 – 500 účinkujúcich z 20 – 25 detských folklórnych súborov z celého Prešovského kraja.

Záver folklórneho leta je taktiež folklórny festival zameraný na tradičné jedlá, hudbu, spev, tanec, zvykoslovie a prezentáciu tradičných remesiel. Koná sa každoročne, 3. septembrový víkend v Raslaviciach.

Hornošarišská nedeľa v Marhani je folklórny festival, prehliadka spevu, tanca a ľudových tradícií, ktorý sa poväčšine koná v niektorý z letných mesiacoch júl/august v priestoroch ihriska v obci Marhaň.

Dni obce Richvald sa každoročne konajú v prvý septembrový víkend v obec Richvald na prírodnom amfiteátri. Žáner festivalu: folklórny festival – hudba, spev, tanec, zvykoslovie, prezentácia tradičných remesiel.

Predposledný augustový víkend sa v na prírodnom amfiteátri v obci Bartošovce konajú Slávnosti Bartošovskej kotliny. Jedná sa o folklórny festival – hudba, spev, tanec, ľudové zvyky a tradície.

Kultúrne pamiatky

Na území Sekčov – Topľa nájdete drevený kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove, v Raslaviciach zas Renesančno-barokový (Horný) kaštieľ – Kláštor sv. Jozefa, klasicistický (Dolný) kaštieľ, židovskú synagógu a židovský cintorín. Zaujímavými sú napr. vinná pivnica vo Fričkovciach či sýpka v Hertníku. V Marhani sa nachádza taktiež kaštieľ a krypta. Starobylú drevenú zvonicu nájdete v Lukavici. V Hertníku zas sochu sv. Antona Paduánskeho z r. 1760, kaplnku Najsvätejšej trojice z roku 1858, kaštieľ a kaplnku sv. Kríža 1760.

Kostoly vyhlásené za národne kultúrne pamiatky:

Kostol narodenia Panny Márie – Bartošovce,

Kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej – Hertník,

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Ondrejovi – Koprivnica,

Evanjelický kostol – Lopúchov,

Kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie – Nižná Voľa,

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela – Osikov,

Evanjelický kostol sv. Trojice – Raslavice,

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky – Rešov,

Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja Apoštola – Richvald.

Turistika

Čergov

Veľmi obľúbené sú turistické výlety v pohorí Čergov. Čergovské pohorie nepatrí síce medzi chránené krajinné oblasti, ale početné pozoruhodnosti a prírodné zvláštnosti sú sústredené do mnohých prírodných rezervácií. Pohorie Čergov ukrýva nádherné zákutia, vzácne druhy rastlín a žije tam množstvo divej zveri. Rezervácia Vlčia je chránené územie s piatym stupňom ochrany za účelom zachovania evoločných procesov v prirodzených lesných porastoch a horských lúkach pohoria Čergov so zachovalým zložením drevín a rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Rezervácia sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Najvyššími vrcholmi Čergova sú Minčol (1 157 m), Veľká Javorina (1 098 m), Bukový vrch (1 010 m), Lysá (1 068 m), Solisko (1 056 m), Čergov (1 050 m), Žobrácky vrch(920 m) a Tyličské sedlo (688 m). Najjednoduchšie dosiahnuteľnou lokalitou v území, ktorá je zaujímavým cieľom turistickej vychádzky je Chata Čergov.

Tipy na turistiku v pohorí Čergov:

Kostol svateho Františka z Assisi – Hervartov – Hertník – chata Čergov (sedlo Čergov) – Vrch Čergov – potom ďalej po „trase hrdinov SNP (značená červenou) smer Bukový vrch – Žobrák – Hervartov (drevený kostolík – pamiatka UNESCO) – Hertník – Raslavice

Hertník – chata Čergov (sedlo Čergov) – potom po zelených značkách smerom na Lysú – do Drienice a späť

Hertník – chata Čergov (sedlo Čergov) – Vrch Čergov – potom po modrej trase smer Veľká Javorina – vyhliadka (1098 mnm) a späť

Cykloturistika

Územím Sekčov – Topľa, ako aj okresom Bardejov prechádzajú viaceré cyklotrasy. V samotnom okrese sa nachádza 40 km značených cykloturistických trás. Okres susedí s turisticky veľmi aktívnou oblasťou na poľskej strane, čo vytvára možnosti na ich vzájomné prepojenie.

  1. KARPATSKÁ CYKLOTRASA medzinárodná trasa č. 015 červená

Prešov (Hajtol) – Fintice – Záhradné – Tulčík – Demjata – Raslavice – Osikov – Fričkovce – Hertník – Kľušovská Zábava – Bardejov – Svidník – Dukla (Poľsko) – Čertižné – Habura – Medzilaborce – Svetlice – Hostovice – Pčolinné – Snina – Sninské rybníky – Strihovce – Dúbrava – Ubľa – Maly Bereznyj (Ukrajina). Celková dĺžka: cca 128 km

2. Čergovská trasa: Demjata – Šiba (Demjata – Raslavice – Osikov – Fričkovce – Hertník – Šiba). Dĺžka trasy je cca 18 km

3. Cyklotrasa horným šarišom

Prešov – parkovisko ŽSR – Prešov – Za Kalváriou – Prešov – sídlisko II. (255 m n. m.) – Prešov – Šidlovec – Veľký Šariš (269 m n. m.) – Šarišské Michaľany – Sabinov (324 m n. m.) – Pečovská Nová Ves – Lipany – Kamenica – Lipany – Ľubotín – Plaveč – Orlov – Čirč, colnica – Ruská Voľa – Obručné – Lenártov – Maľcov – Gerlachov – Tarnov – Rokytov – Mokroluh – Bardejov – Bardejovská Zábava – Kľušovská Zábava – Kľušov – Kobyly – Raslavice – Demjata – Tulčík – Kapušany – Hajtol, odbočka na Fintice – Prešov, parkovisko ŽSR. Dĺžka/čas: cca 130 km/7 – 8 hod.

4. Cyklotrasa Ondavskou vrchovinou

Prešov, parkovisko ŽSR – Hajtol, odbočka na Fintice – Kapušany – Lipníky – Chmeľov, zas. SAD – Kračúnovce – Giraltovce – Soboš – Okrúhle – Radomá – Šarišský Štiavnik – Rakovčík, zas. SAD – odbočka na Mestisko – Mestisko – Svidník – Nižný Orlík – Vyšný Orlík – Nižný Mirošov – Vyšný Mirošov – Hutka – Nižná Polianka – Smilno – Zborov – Dlhá Lúka – do Bardejovských Kúpeľov – Bardejovské Kúpele – do Bardejovských Kúpeľov – Bardejov – Bardejovská Zábava – Kľušovská Zábava – Kľušov – Kobyly – Raslavice – Demjata – Tulčík – Kapušany – Hajtol, odbočka na Fintice – Prešov, parkovisko ŽSR. Dĺžka/čas: cca 135 km/7 – 9 hod.

5. Cyklotrasa Bardejov – Raslavice – Marhaň. Dĺžka je cca 59 km

6. Cyklotrasa Bardejov – Kružlov – Richvald – Hervartov . Dĺžka: 34 km

7. Karpatská cyklistická cesta z Bardejova do Prešova

8. Šarišská cyklomagistrála zo Sabinova do Bardejova. Dĺžka trasy: 35 km.

9. Cyklotrasa okolo Tople. Dĺžka trasy: 54 km

10. Hraničná cyklotrasa. Celková dĺžka trasy je 70,5 km, ale dá sa ísť aj cez Poľské územie a tým sa ešte predĺži. Trasa vedie z Bardejova cez Zborov, Stebník, Kurov, Livov, Krivé, Mihaľov a späť do Bardejova.

11. Raslavická cyklotrasa. Dĺžka trasy: 63,5 km. Trasa vedie cez Bardejov, Kobyly, Tročany, Raslavice, Abrahámovce, Marhaň, Porúbku, Kučín, Kožany, Kurimu, Dubinné a späť do Bardejova.

12. Čergovská cyklotrasa. Dĺžka trasy: 35,5 km. Trasa vedie z Bardejova cez Kružlov, Krivé, Richvald a Hervartov späť do Bardejova.

13. Cyklotrasy za drevenými kostolíkmi v okolí. Bardejov – Kružlov – Krivé – Richvald – Hervartov – Bardejov. Trasa meria cca 40km.

14. Bardejov – Tročany – Raslavice – Abrahámovce – Marhaň – Porúbka – Kučín – Kožany – Kurima – Dubinné – Bardejov

Zimná turistika

Lyžiarské stredisko Fričkovce sa nachádza v rovnomennej obci v nadmorskej výške 580 – 610 m. n. m. V zimnom období stredisko ponúka: dve upravované zjazdovky, ktoré sú vhodné pre lyžiarov začiatočníkov či rodiny s deťmi, tri vleky, parkovisko, ubytovanie v súkromí.

Zimná turistika na bežkách:

  • Trasa Raslavice – Tročany – Rešov a späť. Trasa predstavuje síce časovo náročnú túru ale v príncípe ide o pohodovú trasu, s väčším ale krátkym stúpaním hneď za Raslavicami smerom na televízny vykrývač.
  • Trasa Raslavice – Koprivnica a späť. Dĺžka trasy Raslavice – Koprivnica je cca 20 km tam a naspäť, časová náročnosť cca 4,5 hod.
  • Žltá trasa: Raslavice – Tročany – Rešov
  • Oranžová trasa: Raslavice – Koprivnica

Zaujímavosti a turistické atrakcie

Jazdu na koni si možno vyskúšať v obci – Tročany, na Farme AL ZAHRA. Okrem koní je možné na farme stretnúť sa so psami, kravami a rôznymi inými zvieratami, pričom si záujemcovia môžu vyskúšať aj starostlivosť o ne.

Jazdu na koni si je možné vyskúšať aj v obci Abrahámovce, kde pôsobí jazdecký klub Novotný.

Relaxačné centrum je zriadené v budove Domu kultúry v Raslaviciach. Návštevníkom je k dispozícii fínska sauna a masáže.

Galéria ľudového umenia Horného Šariša v Raslaviciach má stálu expozíciu, ktorá pozostáva z diel autorov ľudových umelcov z Raslavíc a ich okolia.

Návštevníci územia majú možnosť zahrať si bowling v bowling pube DUET v Raslaviciach, kde sa nachádzajú 2 bowlingové dráhy.

Krytý bazén s rozmermi 10 x 5 m, s celoročnou prevádzkou, sa nachádza v areáli Základnej školy v Raslaviciach.

Odporúčame navštíviť mohylu v Hankovciach, ktorá je jednou z takmer dvoch tisíc mohýl tohto typu, ktoré sa v rámci európskeho územia zachovali iba na severovýchodnom Slovensku. Stavali ich pastierske kmene, nositelia kultúry so šnúrovou keramikou, považovaní za najstarších Praindoeuropánov.

Stred obce Marhaň krášlia tri rybníky, ktoré patria Slovenskému rybárskemu zväzu a slúžia nielen na rekreačné účely, ale aj k chovu rýb.

V Hertníku nájdete rybník taktiež, ten sa nachádza pri Chate Koliba nad obcou v rekreačnej oblasti.

MAS SEKČOV TOPĽA

Abrahámovce

Bartošovce

Buclovany

Fričkovce

Hankovce

Harhaj

Hertník

Hervartov

Janovce

Kľušov

Kobyly

Kochanovce

Koprivnica

Lopúchov

Lukavica

Nižná Voľa

Oľšavce

Osikov

Rešov

Richvald

Stuľany

Šiba

Tročany

Vaniškovce

Vyšný Kručov

Vyšná Voľa

Adresa

 

Hlavná 154/30

085 41 Raslavice

Telefón

+421 917 101 857