MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 7.9.2021 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/4.1/2.

Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 31.12.2021