MAS SEKČOV -TOPĽA dňa 31.5.2021 zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. MAS/107/6.1/1. Termín uzávierky pre podávanie ŽoNFP: 23.8.2021.