OZNAM: Home office

Na základe aktuálne platných opatrení (od 8.2.2021) majú zamestnanci kancelárie MAS Sekčov – Topľa nariadenú prácu formou home office. V prípade potreby doručiť Vašu Žiadosť o príspevok do kancelárie MAS osobne, prosím, dohodnite si vopred termín a čas odovzdania na t.č.:
Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286
Mgr. Zuzana Adamčáková, 0940 621 399

Zároveň, v prípade akýchkoľvek ďalších Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.Opatrenie 6.1 v stratégii MAS Sekčov – Topľa

Dobrý deň vážení členovia MAS Sekčov – Topľa,

v procese prípravy plánovanej výzvy pre „Opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, zisťuje kancelária MAS Sekčov – Topľa záujem potencionálnych žiadateľov o podporu v rámci daného opatrenia. V stratégii CLLD miestnej akčnej skupiny je na opatrenie 6.1 alokovaných 50 000€. Znamená to, že môže byť podporený 1 žiadateľ. Nakoľko je predmetné opatrenie 6.1 náročné na oprávnenosť žiadateľa a oprávnenosť aktivít, prosíme potencionálnych žiadateľov, aby nás v prípade záujmu o predloženie ŽoNFP kontaktovali, prípadne prišli svoje projektové zámery konzultovať do kancelárie MAS Sekčov-Topľa v termíne najneskôr do 8.1.2021. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0940 621 399.
V prípade, že do uvedeného termínu nikto neprejaví záujem, výzva na opatrenie 6.1 v roku 2021 vyhlásená nebude a alokovaná suma bude môcť byť v rámci strednodobého hodnotenia presunutá do iného opatrenia v rámci PRV.

INFORMÁCIE PRE podnikateľské subjekty

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlásila dňa 11.11.2020 výzvu určenú pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem realizovať svoj projektový zámer na území MAS. Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete na webovej stránke: www.massekcovtopla.sk a základné informácie na informačnom letáku. V prípade Vášho záujmu a potreby zodpovedania Vašich otázok, kontaktuje kanceláriu MAS (0940 621 399, kancelaria@massekcovtopla.sk).