Upraviť obrázok

Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja           vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni

podporou podnikania a inovácií  

Kód výzvy:                           IROP-PO5-SC511-2019-51

Kód žiadosti o NFP:             NFP302051AGM6

Trvanie projektu:                  november 2019 – december 2023, t.j. 50 mesiacov

Typ aktivity:                         302050011A077 – Financovanie prevádzkových nákladov

MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Hl. aktivita projektu:      302AGM600001 – Financovanie prevádzkových nákladov

MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu:     199 226,03 €

Požadovaná výška NFP:                            189 264,73 €

Zmluva o NFP: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5046255/

Dodatok č.1: https://crz.gov.sk/zmluva/5415298/