Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa dňa 11.11.2020 vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-AJA7-511-003

Prílohy k ŽoPr

Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

Zmluva o príspevok IROP-CLLD-AJA7-511-003