Operačný program:             302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                        5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Konkrétny cieľ:                   302050011 – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej

úrovni podporou podnikania a inovácií.

                                            302050021 – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi

vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných
službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód výzvy:                          IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Kód žiadosti o NFP:            NFP302050AJA7

Trvanie projektu:                 júl 2020 – december 2023, t.j.  42 mesiacov

Hl. aktivity projektu:            302AJA700001 – Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

302AJA700002 – Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel.

302AJA700003 – Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky projektu:     759 734,78 €

Požadovaná výška NFP:                           721 748,04 €

ZMLUVA o NFPhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4874419&l=sk

DODATOK č.1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5961180/