– tvoriť miestne partnerstvo a miestnu akčnú skupinu (MAS),
– podieľať sa na zostavovaní stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou,
– aktívne sa podieľať na realizácii stratégie,
– zabezpečiť realizáciu stratégie rozvoja, jej implementáciu, monitoring a hodnotenie výsledkov a dopadov,
– podieľať sa na tvorbe a realizácii programov a projektov, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj,
– rozvíjať miestnu demokraciu, občiansku spoločnosť, zapájať obyvateľov do občianskeho života a účasti na rozhodovaní,
– rozvíjať a realizovať vzdelávacie, kultúrne, športové aktivity prostredníctvom stratégií, programov a projektov,

– ochraňovať prírodné zdroje a životné prostredie, národopisné, historické a duchovné hodnoty, kultúrne a technické pamiatky, prostredníctvom realizovania stratégií, programov a projektov,
– podporovať ekologické myslenie a správanie sa a environmentálnu výchovu,
– zviditeľňovať a propagovať územie,
– realizovať publikačnú a edičnú činnosť,
– podporovať malé a stredné podnikanie,
– podieľať sa na rozvoji technickej infraštruktúry a cestovného ruchu,
– podieľať sa na rozvoji zamestnanosti a sociálnej inklúzie,
– podporovať rozvíjanie a budovanie služieb pre obyvateľov,
– napomáhať vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju vidieckeho prostredia,
– získavať a napomáhať získavaniu prostriedkov pre rozvoj územia.

Prístup LEADER A CLLD:
Združenie sa pri svojej činnosti riadi princípmi prístupu LEADER a CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou, ako je inovatívnosť, viacsektorovosť, prístup zdola nahor, sieťovanie a miestna spolupráca a pod.

Vízia územia podľa Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD:
MAS Sekčov – Topľa vytvorí podmienky pre miestny ekonomický rozvoj územia využívajúc existujúci potenciál na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a tvorbu pracovných miest s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Strategický cieľ:
MAS Sekčov – Topľa zabezpečí do roku 2023 pre svojich obyvateľov zlepšenie kvality života prostredníctvom dobudovania komplexnej infraštruktúry, ochranu životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta a bude využívať prírodné danosti pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.