Oznámenie o ukončení výziev

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-511-003 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-001 zameraná na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-002

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA, o.z. týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-AJA7-512-002 zameraná na aktivitu D1 Učebne základných škôl, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.