Dobrý deň vážení členovia MAS Sekčov – Topľa,

v procese prípravy plánovanej výzvy pre „Opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, zisťuje kancelária MAS Sekčov – Topľa záujem potencionálnych žiadateľov o podporu v rámci daného opatrenia. V stratégii CLLD miestnej akčnej skupiny je na opatrenie 6.1 alokovaných 50 000€. Znamená to, že môže byť podporený 1 žiadateľ. Nakoľko je predmetné opatrenie 6.1 náročné na oprávnenosť žiadateľa a oprávnenosť aktivít, prosíme potencionálnych žiadateľov, aby nás v prípade záujmu o predloženie ŽoNFP kontaktovali, prípadne prišli svoje projektové zámery konzultovať do kancelárie MAS Sekčov-Topľa v termíne najneskôr do 8.1.2021. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0940 621 399.
V prípade, že do uvedeného termínu nikto neprejaví záujem, výzva na opatrenie 6.1 v roku 2021 vyhlásená nebude a alokovaná suma bude môcť byť v rámci strednodobého hodnotenia presunutá do iného opatrenia v rámci PRV.