OZNAM: Home office

Na základe aktuálne platných opatrení (od 8.2.2021) majú zamestnanci kancelárie MAS Sekčov – Topľa nariadenú prácu formou home office. V prípade potreby doručiť Vašu Žiadosť o príspevok do kancelárie MAS osobne, prosím, dohodnite si vopred termín a čas odovzdania na t.č.:
Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286
Mgr. Zuzana Adamčáková, 0940 621 399

Zároveň, v prípade akýchkoľvek ďalších Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.Opatrenie 6.1 v stratégii MAS Sekčov – Topľa

Dobrý deň vážení členovia MAS Sekčov – Topľa,

v procese prípravy plánovanej výzvy pre „Opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, zisťuje kancelária MAS Sekčov – Topľa záujem potencionálnych žiadateľov o podporu v rámci daného opatrenia. V stratégii CLLD miestnej akčnej skupiny je na opatrenie 6.1 alokovaných 50 000€. Znamená to, že môže byť podporený 1 žiadateľ. Nakoľko je predmetné opatrenie 6.1 náročné na oprávnenosť žiadateľa a oprávnenosť aktivít, prosíme potencionálnych žiadateľov, aby nás v prípade záujmu o predloženie ŽoNFP kontaktovali, prípadne prišli svoje projektové zámery konzultovať do kancelárie MAS Sekčov-Topľa v termíne najneskôr do 8.1.2021. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0940 621 399.
V prípade, že do uvedeného termínu nikto neprejaví záujem, výzva na opatrenie 6.1 v roku 2021 vyhlásená nebude a alokovaná suma bude môcť byť v rámci strednodobého hodnotenia presunutá do iného opatrenia v rámci PRV.

INFORMÁCIE PRE podnikateľské subjekty

Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlásila dňa 11.11.2020 výzvu určenú pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem realizovať svoj projektový zámer na území MAS. Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete na webovej stránke: www.massekcovtopla.sk a základné informácie na informačnom letáku. V prípade Vášho záujmu a potreby zodpovedania Vašich otázok, kontaktuje kanceláriu MAS (0940 621 399, kancelaria@massekcovtopla.sk).

Aktuálne vyhlásené výzvy v rámci IROP pre obce a podnikateľské subjekty

IROP-CLLD-AJA7-512-001 Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, Uzávierky: 11.01.2021 – 11.03.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca.

IROP-CLLD-AJA7-512-002 Aktivita: D1 Učebne základných škôl, Uzávierky: 29.01.2020 – 29.03.2020 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 29. dňu príslušného mesiaca

IROP-CLLD-AJA7-511-003 Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií, Uzávierky: 10.02.2021 – 10.05.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca

Výtvarná súťaž: ŽIVOT NA VIDIEKU

Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa, ktorá vyhlásila začiatkom septembra 2020 výtvarnú súťaž pre deti i dospelých „ŽIVOT NA VIDIEKU“ posúva uzávierku na zaslanie výtvarných prác na 21.12.2020. Dôvodom je najmä aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou Covid19 a opatreniami na školách. Veríme, že sa Vám podarí výtvarné práce vytvoriť či dokončiť a zašlete nám ich do súťaže.

Dotazník európskej siete ELARD

Vážená miestna akčná skupina,

Týmto by som vás chcel v mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD.
Deadline na vyplnenie dotazníka je 30. jún 2020.
Link na dotazník je tu: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_sk.html.

Ďakujem za pomoc a prajem vám pekný deň.

Ing. Martin Jurikovič
Kancelária NS MAS SR

Súťaž o najkrajšiu fotografiu MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila pre MAS súťaž o najkrajšiu fotografiu v kategóriách: 1. Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „naj“, 6. Život v našej MAS, 7. Naše kroje. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do tejto súťaže, zašlite nám Vašu fotografiu na: kancelaria@massekcovtopla.sk do 5.6.2020

Aktualizácia výziev: MAS_107/7.4/1 a MAS_107/7.5/1

MAS SEKČOV – TOPĽA dňa 9.12.2019 aktualizovala výzvy 7.4 a 7.5. Aktualizácia oboch výziev sa týka zmeny uzávierky na predkladanie ŽoNFP a zmeny podmienok predkladania ŽoNFP (t.j. niektorých príloh). Aktualizované výzvy nájdete na nižšie uvedených linkách: